Usługi PPOŻ

Usługi PPOŻ

 • Stały nadzór PPOŻ w obiekcie
 • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • nadzorowanie terminu konserwacji i naprawy urządzeń gaśniczych
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego", dla obiektu i dbanie o jej aktualizację zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Sporządzanie „Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem",
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż,
 • Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych,
 • Audyt w zakresie ppoż.

Szkolenia PPOŻ

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.